Հայոց Լեզու, Մայրենի

Եզակի հոգնակի

Եզակի հոգնակի
Հոկտեմբերի 14-19

1. Դո՛ւրս գրել այն բառերը, որոնցում գրաբարյան ն վերջնահնչյունը
հոգնակիի կազմության ժամանակ չի վերականգնվում, բայց վերականգնվում
է բառակազմության ժամանակ։
Կողմ, բեռ, գառ, դուռ, մաս, թոռ, լեռ, ծունկ, ծոռ, հարս, սերմ, ձուկ, մուկ,
նուռ։

Առանձին սյունակներով դո՛ւրս գրել եզակի և հոգնակի
գոյականները։ Երեք եզակի և երեք հոգնակի գոյականներով կազմել նախադասություններ։
Ես նայում եմ սեգ Արագած սարին,
Դարերի ձյուն կա նրա կատարին,
Ժայռեր կան այնտեղ շանթերից կիսված,
Հողմերից ծեծված, արևից կիզված,
Եվ անդունդներ կան գագաթներն ի վար
Վշտի պես խորունկ, ցավի պես խավար…
Սակայն լանջերին արև՜ է, գարո՜ւն,
Աղբյուրն է խոսում, խայտում է առուն,
Բուրմունքը թևին՝ զեփյուռն է խաղում,
Բոսոր կակաչն է հովից ծիծաղում,
Ծաղիկն է բուսնում ժայռին ու քարին,
Թեկուզ դարերի ձյուն կա կատարին,
Թեկուզ հողմածեծ գագաթներն ի վար
Անդունդներ կան մութ, վշտի պես խավար։ Վահագն Դավթյան

Գտնե՛լ, թե որ շարքերի բոլոր բառերի հոգնակին է կազմվում
–եր վերջավորությամբ։
1. բեռնարկղեր, բառատետրներ, բնագիրեր, պատմագրեր
2. գլխաշորեր, դեղատոմսեր, ձկնորսանավեր, ամսագիրեր
3. ածխակույտեր, ակնաբիբեր, բաժնետերեր, դասաժամեր
4.եզրաշերտեր, թաղամասեր, լաստանավեր, զարդասյուներ
5. մեղրամոմեր, յուղաբիծեր, նավթահորեր, շնագայլեր
6. ջրաբույսեր, սառցադաշտեր, որմնանկարներ, վարելահողեր
7. անվաճաղեր, արքայատոհմեր, բնակվարձեր, գետաձիեր
8. գիտափորձեր, զոդաձողեր, երկաթալարեր, էլեկտրասարքեր
9. թոնրատուներ, ճամփեզրեր, մատենացանկեր, թիթեղագործներ
10. մեկնակետեր, մարզաձևեր, ջրաշիթեր, ուրվագիծեր

Վարժություն 4։ Գտնե՛լ, թե որ շարքերի բոլոր բառերի հոգնակին է
կազմվում –ներ վերջավորությամբ։
1. գորգագործներ, որմնադիրներ, մեղվաբույծներ, էքսկավատորավարներ
2. ածխահատներ, գյուղատնտեսներ, այգեգործներ, երգիծաբաններ
3. հանդիսատեսներ, հատապտուղներ, էլեկտրամուրճեր, հեքիաթագիրեր
4. հրուշակագործներ, ձիթաբլիթներ, հերթապահներ, մանկաբույժներ
5. պատգամներ, պատճեներ, ջրատարներ, սննդամթերքներ
6. տիեզերագնացներ, ուղղաթիռներ, փականագործներ, քարայրեր
7. քարհատներ, առակագիրներ, ատամնաբույժներ, արգելացանցեր
8. բնանկարներ, գաջագործներ, դեղասրվակներ, խճանկարներ
9. ծաղկաբույծներ, համազգեստներ, հատապտուղներ, մեդալակիրներ
10. նորաբնակներ, շերամապահներ, սերնդակիցներ, վաճառատեղեր

2.Բառերից որո՞նք են գոյական.
անբեկանելի, ունելի, կիսադեմ, տխրադեմ, արդուզարդ, նկարազարդ, շարական, ընտանեկան, խորագին, գլխագին։

3. Նշի՛ր անհոգնական գոյականները.
Ֆիլիպիններ, մաթեմատիկա, քննություն, կաթ, գաղտնիք, գինի, աշակերտություն, մարմար, բարկօղի, հանրահաշիվ, բեռ, հոգևորականությունքիմիամթությունդարվինիզմբնապաշտպանություն։

4.Կազմի՛ր տրված գոյականների հոգնակին: մարզատոներ, հավատարմագրեր, ուղեցույցեր, հիվանդայցներ, մենապարեր, մեկնակետեր, գիսաստղեր, ճամփեզրեր, հաղորդալարեր, զորացույցեր, նավթամուղեր, ծիսակարգեր, հետնախորշեր, կամարասյուներ, մաքսանենգեր, ջրէջքեր։

5.Նշի՛ր այն գոյականները, որ ներգոյական չունեն .
դուստր
, ժամանակ, գիրք, շուն, մանուկ, հորեղբայր, տանտեր, համալսարան, խմբագրություն, աղջիկ։

6.Առանձնացրո՛ւ գոյականները։

 • Ամուսինն անցյալ ամառ էր մեռել՝ ոչ մի ժառանգություն չթողնելով։
 • Ձին ճանաչում էր այդ հովտի բոլոր բույրերն ու հոտերը։
 • Ձորակներում հիմա էլ կա Մանասի տնկած այգին՝ սպիտակ ու կարմիր վարդերի թփերով։
 • Անին չէր մոռացել ո՛չ նրա սև վերարկուն, ո՛չ գունատ դեմքը
Անգլերեն

interogative and negative sentances

Present simple

1.I speak English at the lessons.

Do I speak Engilsh at the lessons?

I don’t speak English at the lessons

2.We always go to school at nine o’clock in the morning.

Do we alweys go to school at nine o’clock in the morning?

we don’t alweys go to school at nine o’clock in the morning

3.Every day my father goes to work by car.
Does every day my father go to work by car?

Every day my father doesn’t go to work by car

4.Our teacher translates texts from English into Armenian.

Does our teacher translate text from English into Armenian?

Our teacher doesn’t translate text from English into Armenian

5.My friend lives not far from the  school.

Does my friend live  far from the school?

my friend doesn’t live far from the school

6.We discuss many questions at class.

Do we discuss many question?

We don’t discuss many question

7.They often go to the country at  the weekend.

Do they often go to the country at the weekend?

They don’t often go to the country at the weekend

8.My friends like to play football.

Do my friends like to pley football?

My friends don’t like to play football

9.My sister likes to read interesting  books.

Does sister like to read interesting books?

my sister doesn’t to read interesting books

10.She has English on Monday,Wednesday,and Saturday.

Does She have English on monday,Wednesday,and Saturday?

she doesn’t have English on Monday,Wednesday,and Saturday

past simple

1.I spent my weekend in the country.

Did I spend my weekend in the country?

I didn’t spend my weekend in the country

2.I finished my work at five the day before yesterday.

Did I finish my work at five the day before yesterdey?

I didn’t finish my work at five the day yesterday

3.they came back in the evening.

Did they come back in the evening?

They didn’t come back in the evening

4.Last year I learned German.

Did last year I learn German?

Last year I didn’t learn German

5.A week ago my friend Arman came to see me.

Did a week ago my  friend Arman come to see me?

A week ago my friend Arman didn’t  come to see me

6.Arman and I played chess last weekend.

Did Arman and I play chess last weekend?

Arman and I didn’t play chess weekend

7.We had dinner and then we watched an interesting film.

Did We have dinner and then we watch an interesting film?

We didn’t have dinner and then we watch an interesting film

8.The film began at seven o’clock in the evening.

Did the film begin at seven o’clock in the evening?

The film didn’t begin at seven o’clock in the evening

9.Five years ago We lived in Moscow.

Did five years ago We live in Moscow?

Five years ago We didn’t live in Moscow

10.Mery went to the blackboard and wrote five words

Did Mery go to the blackboard and wrote five words?

Mery didn’t go to the blackboard and wrote five words

Без рубрики, Անգլերեն

ուսումնական փետրվար

Sport centres in our school. Which sport have you chosen? Why?

there are many kinds of sport centres in our school. I have choosen football because I like it very much and I think it keeps healthy and it is played all over the world. When I have spare time I play football with my friend. I think, like other team games, football is also a game where you can make friends too. It is the most exciting and emotional game.

 

Անգլերեն

Distance Learning (April 14-30)

1.Write the antonyms of the words and make sentences where you can use bboth two words. Գրել բառերի հականիշը և կազմել նախադասություններ, որտեղ կօգտագործվեն հականիշ բառերը:

1. cheap: _____________ expensive
Everything is very cheap

2. old: _____________new
These books are very old

3. lazy: _____________hardworking
He is very lazy girl

4. ugly: _____________beautiful
Our neighbor’s dog is very ugly

5. big: _____________small
You have very big eyes

6. good: _____________bad
Now I feel good

7. fast: _____________slow
He runs very fast

8. fat: _____________thin
Do you think I’m getting fat?

9. thick: _____________slim
This book is thick and the other is thin.

10. kind: _____________wicked
He was very kind to me

11. strong: _____________weak
He is very strong boy

12. difficult: _____________easy
Today’s lessons are very difficult

13. full: _____________empty
Her bag was full of candies

14. dirty: _____________clean
Their house was very dirty

15. quiet: _____________noisy
He was quiet for a long moment

3. Choose a topic and write an essay.

Ընտրել մի թեմա և գրել էսսէ (շարադրություն)

 • Who is my hero? »Ո՞վ է իմ հերոսը»
 • What to do to make your day interesting during the quarantine. «Ի՞նչ անել, որ կարանտինային օրերը դառնան հետաքրքիր»
 • My future plans.  «Իմ ապագա պլանները»

4. Read the text, translate the last passage into English: Կարդալ տեքստը, վերջին հայերեն հատվածը թարգմանել անգլերեն:

Dave’s class at school were studying English history, and one day their teacher said to them, ‘Well, boys, on Friday we’re all going to get on a bus and go to Conway. There’s a beautiful castle there, and we’re going to visit it.’ The boys were very happy when they heard this.

‘Now, has anybody got any questions?’ the teacher asked.

‘How old is the castle, sir?’ Dave asked.

‘It’s about seven hundred years old, Dave,’ the teacher answered.

‘What’s the name of the castle, sir?’ another boy asked.

‘Conway Castle,’ the teacher said.

Ուրբաթ օրը տղաները դպրոց եկան ժամը 9-ին և նստեցին ավտոբուս: Նրանք այցելեցին Քոնվեյի ամրոցը և տուն վերադարձան:

-Դե ի՞նչ,-ասաց Դեյվի մայրիկը նրան, երբ տուն մտավ,- հավանեցի՞ր ամրոցը:

-Ոչ այդքան,- պատասխանեց Դեյվը,- հիմար մարդիկ այն երկաթգծին շատ մոտ են կառուցել:

On Friday, the boys came to school at 9 o’clock and took a bus. They visited Conway Castle and returned home.
«So?», said Dave’s mother to him when he entered the house, «Did you like the castle?»           

«Not so much», Dave answered.  «Stupid people built it very close to the railway».

Հայոց Լեզու

Գործնական քերականություն

 

Համանուն և հարանուն բառեր

1.Գտնե՛լ համանուն բառերը և մեկնաբանե՛լ նրանց իմաստները։

1. Նա երկու օր ավել աշխատեց։
Ավել- օգտագործված է շատ իմաստով
2. Անկյունում դրված էր մի մաշված ավել։
Ավել-Ծառերի ճյուղերից կամ բույսերի ցողուններից կապած փոքրիկ խրձիկ՝ հատակը, փողոցները մաքրելու համար
3. Վարպետը կատարեց դետալների յուղում։
Յուղում- օգտագործված է յուղել բայը
4. Խոհարարը բանջարեղենը տապակեց յուղում։
Յուղում- օգտագործված է յուղ բառը
5. Զգեստ կարող դերձակը աշխատանքը կատարեց բարձր որակով
Կարող- Կարողացող, ձեռնհաս, ընդունակ
6. Մեր կուրսում շատ կարող ուժեր կան։
Կարող— Հզոր, զորեղ
7. Քիմիական նյութերի ազդեցությամբ սկսվեց խմորում։
խմորում- Կենդանի բջիջների ազդեցությամբ օրգանական նյութերի քայքայման՝ տարրալուծման կամ փոփոխության պրոցես
8. Թխվածքի խմորում չամիչներ կային։
խմոր- օգտագործված է խմոր բառը
9. Ֆուտբոլիստը գեղեցիկ գոլ խփեց։
Գոլ— գնդակի հարված դապասին
10. Բաժակի մեջ գոլ ջուր կար։
Գոլ- ոչ շատ տաք          

2. Մեկնաբանե՛լ, թե ինչ իմաստներով կարող են ընկալվել
տրված բառակապակցություններն ու նախադասությունները։
1. բարձր հարկ- վերևի հարկ, բարձր տուրք
2. ավել գնել- շատ գնել, ավել(կենցաղային պարագա) գնել
3. ոչխարի հոտ- ոչխարի բույր, ոչխարի խումբ
4. մետաքսի կտոր- մի կտոր, մետաքսի կտոր
5. Նա ջրում է- նա ջրի մեջ է, նա ջրում է
6. Նա գնում է- նա հեռանում է, առնում է
7. Խավարում է- մթնում է, խավարի մեջ է

3. Տրված համանուններով կազմել նախադասություններ։
1. սեր (կաթի երեսի թանձր շերտ). սեր (զգացմունք);

2. կետ (կետանիշ, գծի հատվածի սահման). կետ (ջրային կաթնասուն կենդանի)
Մաթեմատիկայում փոքագույն միավորը կետն է։
Կապույտ կետն ամենամեծ կենդանին է ։
3. քանոն (ձողաշերտ՝ չափելու և ուղիղ գծելու համար). քանոն (երաժշտական
գործիք)
Երբ մոռանում էի քանոնս, փոխարենը մեկ այլ մատտ էի օգտագործում։
Շատ գեղեցիկ է քանոնի արտաբերած երաժշտությունը։
4. դող (մարմնի սարսուռ). դող (անվին անցկացվող ռետինե շրջանակ):
5. տոն (ձայնաստիճան). տոն (նշանավոր իրադարձության նվիրված
հանդիսավոր օր):

4.Արտագրե՛լ՝ փակագծերում տրված հարանուններից ընտրելով
նախադասությանը համապատասխանողը։

1. Գրախանութում վաճառվում է այդ բառարանի երկրորդ (հրատարակությունը,
հրատարակչությունը)։
2. Այդ (հրատարակությունը, հրատարակչությունը) լույս է ընծայել գրքի
վերջին հատորը։
3. Նա այդ գործում մեծ (երախտիք, երախտագիտություն) ունի։
4. Այդ առաջարկը վեճերի ու քննարկումների (տեղիք տվեց, տեղի տվեց)։
5. Ամենուրեք (փտում, փթթում) էին կանաչ այգիներն ու գեղեցիկ ծաղկանոցները։

6. Բակում խաղացող երեխան (հովարով, հովհարով) գլխարկ էր դրել։
7. Զարմացած երեխան (թոթովեց, թոթվեց) ուսերը։
8. Մարզիկները մրցույթին մասնակցելու (հրավերք, հրավեր) էին ստացել։
9. Ջրատար խողովակի (փականը, փականքը) նորոգեցին։
10. Վարպետը (պատրաստականությամբ, պատրաստակամությամբ) օգնեց մեզ։

5.Գտնե՛լ և դո՛ւրս գրել հարանուն բառերն ու բառաձևերը.
ո՞ր բառերն են (բառաձևերը) քերականական փոփոխության հետևանքով
հարանուն դարձել այլ բառի։

Տաք ճառագայթ է, մրսած փաթիլ
Մրսած փաթիլը դառնում է կաթիլ….
Եվ պիտի ելնի ծիլը հողից,
Եվ արտը կախվի լեռան կողից։
Եվ ծիլը պիտի դառնա ցողուն,
Ցողունը պիտի հասկահանի
Սվսվոցներով հասկանալի։
Եվ հասկը ուռած կոպերի տակ
Ամփոփի պիտի արևներ խակ….
Եզը գութանի գութն ու գրգիռն էր,
Ոգու կորովն ու արյան թրթիռն էր,
Ուղեծիր հանող նրա հրթիռն էր…
Ճակատագիրն էր։
Եզան կերածը դարման ու սեզ էր,
Ինքը բարության քայլող մի դեզ էր,
Համառ էր, բայց և խոնարհ ու հեզ էր….
Հայրենի հեռավոր ձորում
Քարերից երկինք է ծորում։

Հայրենի հեռավոր դռան
Ծաղկել են ծառերը նռան։
Թափառող թախիծն եմ հողիդ,
Հայրենի հեռավոր հովիտ։

Անգլերեն

Exercises

 • Put a circle ariund the word that does not go with the others

1.hamburger, lobster, steak, bowl

2.economical, expensive, high-priced, best

3.wedding, advice, altar, honeymoon

4. catcher, fielder, driver, pithcer

 • Fill the gaps with the correct prepositions.
 1. Would you like to go at/in/to the cinema tonight?
 2. No, thanks. I was at/in/to to the cinema yesterday.
 3. We are going in/on/to holiday next week.
 4. There is a bridge across/through/outside the river.
 5. The flight from Leipzig to London was about/along/via Frankfurt.
 6. At/On/On to my wall, there are many picture postcards.
 7. Who is the person at/in/on this picture?
 8. Come at/in/in to the sitting room, we want to watch TV.
 9. Munich lies 530 meters above/across/past sea level.
 10. At/In/On the picture, there are four people.
 11. A couple is sitting at/on/under the table.
 12. They are sitting at/on/under chairs.
 13. The drinks are at/on/under the table.
 14. One woman is standing behind/in /front ofon the table.
 • Write the Passive form of the sentences.
 1. the documents / print
  The documents are printed
 2. the window / open
  The window is opened
 3. the shoes / buy
  The shoes are bought
 4. the car / wash
  The car is washed
 5. the litter / throw away
  The little way is thown
 6. the letter / send
  The letter is sent
 7. the book / read / not
  The book isn’t read
 8. the songs / sing / not
  The song isn’t sang
 9. the food / eat / not
  The food isn’t eaten
 10. the shop / close / not
  The shop isn’t closed

b)

 1. John collects money. —Money is collected by John.
 2. Anna opened the window. —  The window was opened by Anna.
 3. We have done our homework. —  Our homework has been done by us.
 4. I will ask a question. — A question will be asked by me.
 5. He can cut out the picture. — The picture can be cut out by him.
 6. The sheep ate a lot. — A lot was eaten by the sheep.
 7. We do not clean our rooms. — Our rooms are not cleaned by us.
 8. William will not repair the car. — The car will not be repaired by William.
 9. Did Sue draw this circle? — Was this circle drawn by Sue?
 10. Could you feed the dog? —Could the dog be fed by you?

c)

 1. Rachel will give you some advice.
  → You will be given some advice.
 2. I sent him a letter.
  → He was sent a letter.
 3. The police officer showed us the way.
  →  We were shown the way.
 4. Our neighbour gave me a lift.
  →  I was given a lift.
 5. We have asked him a favour.
  →  He has been asked a favour.
 6. She told me a lie.
  →  I was told a lie.
 7. They have written her a postcard.
  → She has been written a postcard.
 8. Kerrie will make you a cup of tea.
  → You will be made a cup of tea.
 9. The waiter has not brought us the coffee.
  →  We have not been brought the coffee.
 10. They did not offer her a seat.
  She was not offered a seat.
Անգլերեն

EXERCISES

 1. Put much or many

We saw many animals at the zoo.

How many oranges did you put in the box?

There isn’t much sugar in my coffee.

I don’t have many friends.

The old man hasn’t got much hair on his head.

I’ve packed many bottles of water.

I didn’t get much sleep last night.

How much fruit do you eat in an average day?

 1. Prepositions Exercises

Choose the best answer to complete each sentence.

 1. The bone was for the dog.
  a. About
  b. For
  c. After
  d. Considering
 2. We are going on vacation in August.
  a. On
  b. At
  c. In
  d. Since
 3. Please put the vase on the table.
  a. In
  b. On
  c. For
  d. Over
 4. I received a present from Janet.
  a. From
  b. Of
  c. By
  d. About
 5. School begins on Monday.
  a. In
  b. On
  c. From
  d. Since
 1. Write the plural form of the words

Child-children                                              woman-women

Ox-oxen                                                          sheep-sheep

Fish-fishes                                                      tooth-teeth

Foot-feet                                                         person-persons, people

Mouse-mice                                                   man-men

4.Fill the blank spaces with the appropriate irregular verb.

 1. My dog jumped out of the swimming pool and shook himself, causing water to spray everywhere. (shake, shook, shaken)
 1. You should have seen Trish’s face when she got her surprise. (saw, had seen, seen)
 2. We spent the whole day lounging on the beach. (spend, spent, had spend)
 3. Let’s take a hike on Saturday. (take, took, taken)
 4. My brother Mike left his stinky socks on the coffee table. (leave, left, leaving)
 5. This is the ninth time that pitcher has throwna foul ball (throw, threw, thrown)
 6. The water balloon brust when it hit its target. (burst, busted, broken)
 7. Jesse intentionally stuck gum in Jeff’s hair. (stick, stuck, sticky)
Հայոց Լեզու, Մայրենի

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Մարտի 2-7

Գործնական քերականություն

1։ . ՏՐՎԱԾ ԲԱԶՄԻՄԱՍՏ ԲԱՌԵՐԻՑ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐՈՎ ԿԱԶՄԵ՛Լ
ԵՐԿՈՒԱԿԱՆ ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԲԱՌԵՐԸ ԳՈՐԾԱԾԵԼՈՎ ՏԱՐԲԵՐ ԻՄԱՍՏՆԵՐՈՎ։

Հաց, ծով, ալեկոծվել, քար, երկաթե։

1918թ.-ին Հայաստանում ճգնաժամ էր, երկրում հացի պակաս կար:
Հացը կարևոր է կյանքում գոյատևելու համար:
Ծովը ալեկոծված էր, այդ պատճառով մեզ չթույլատրեցին նավով շրջագայություն
անցկացնել:
Ինչու՞ է բոլորին թվում, որ իմ համբերությունը քարից է:
Ծովափի քարը ընկավ փայլուն ջրի մեջ:
Եթե դու ունես երկաթե կամք և որևէ նպատակ, քո ջանասիրությամբ դու կհասնես դրան:
Մեր դպրոցի գլխավոր մուտքի դռները երկաթյա են:

 2.Փակագծերում տրվածներից ընտրել այն բառը, որը
փոխաբերական իմաստով կլրացնի տողասկզբի բառին։
1. առվակ (կարկաչուն, մոլորված, լայն)
2. ժայռ (բարձր, մտախոհ, ուղղաձիգ)
3. ծաղիկ (բուրավետ, դեղին, ժպտուն)
4. փողոց (ուրախ, ասֆալտապատ, լայն)
5. սենյակ (կահավորված, նորոգված, հյուրընկալ)
6. հուշարձան (քարե, նախշազարդ, հպարտ)
7. բերդ (կիսավեր, ալևոր, հինավուրց)
8. ցայտաղբյուր (գեղեցիկ, քանդակազարդ, զվարթ)
9. ամպ (ճերմակ, թավահոնք, անձրևաբեր)
10. գիրք (կաշեպատ, մաշված, իմաստուն)

3.Գտնե՛լ, թե որ շարքերի բոլոր բառերն կազմված միայն
բաց վանկերից։
1. հետագա, մուրաբա, պարագա, լեռնաշղթա
2. մեթոդիկա, գենետիկա, թեմատիկա, շոգեմեքենա
3. ճոպանուղի, հայուհի, չարաճճի, մագաղաթյա
4. փիրուզե, ամենադառը, բանալի, հակամանրէ
5. չափածո, ձուլածո, հայալեզու, գինեթթու, հավաքածու
6. ժողովածու, օդաչու, քահանա, հավաքատեղի
7. կարոտալի, ապագա, մետաղե, ապակե
8. հայելի, հուսալի, աբեղա, մարմարյա
9. հիանալի, մեդուզա, առաջիկա, գրամեքենա
10. փիլիսոփա, գրեթե, բյուրեղապակե, իրականանալի

4.Դո՛ւրս գրել հոդակապ ունեցող բառերը։

Հյուրախաղ, շաքարավազ, տնամերձօձաձուկ, լայնարձակ, մրգահյութ, փորձանոթ, հողագունդարծաթագործ, լուսարձակ, նախշազարդ, ալրաղաց, հայազգի, ծաղկափոշի, նույնարմատ, ծառատունկ, լողավազան, հորդաբուխ, քարածուխ, գառնարած, մեղվաբույծժամագործ, դիմաքանդակ, ծաղկաման, սալահատակ, հորդառատ, մեծարժեք, միջանցիկ, եռավանկ, լեռնաշխարհ, դրամարկղ, կավահող, երկանդամ, քաղցրահամ, սրատամ, ժպտադեմ, հիշարժան, շաքարաման, գորգագործ, զովաշունչ, ցուցահանդես, քարանձավ, ջրագռավ, լուսամուտ, զբոսավայր, հացաթխում։

. Կազմե՛լ արև, լույս, հող, ջուր, նկար արմատներով բաղադրված 5-ական բարդություն:
Արև – արևաշող, արևածագ, արևափայլ, արևահամ, արևավառ
լույս – լուսառատ, լուսածագ, լուսանցք, լուսամփոփ, լուսարձակ
հող – կավահող, սևահող, հողագործ, հողագունդ, արյունահող
ջուր – ջրառատ, շաքարաջուր, աղաջուր, ջրաշխարհ, մրգաջուր
նկար – նկարագիր, դիմանկար, լուսանկար, գեղանկար, նկարազարդ

. Դո՛ւրս գրել երկու արմատից և մեկ ածանցից կազմված բառերը (բառի մեջ կարող է լինել նաև հոդակապ)։
Մտավորականություն, առաջնորդ, ապառիկ, բացահայտ, գնողունակություն, գրանցում, շաբաթօրյակ, դասական, երկընտրանք, եկամտաբերություն, ընկերություն, երկկողմանի, տանտիրուհի, պարտավորություն, գծագրական,խտրականություն, կենսագործունեություն,կանխավճար, մրցակցություն, ֆիրմային, ողնաշարավոր, ձեռնարկատիրություն, սահմանափակություն, շուկայական, ճանապարհաշինական վերավաճառք,աշխատաժամանակ, տնտեսագիտություն,տնտեսություն, կանխակալ:

Գրականություն

Կարդում ենք Թումանյան

Հովհաննես Թումանյան

Tumanyan_(2)                   Հովհաննես Թումանյանը ծնվել է 1869 թվականի փետրվարի 19-ին Լոռվա Դսեղ գյուղում: 1877-1879 թվականներին Թումանյանը սովորել է Դսեղի ծխական դպրոցում։ 1879-1883 սովորել է Ջալալօղլու (այժմ Ստեփանավան) նորաբաց երկսեռ դպրոցում: 1883 թվականից բնակվել է Թիֆլիսում: 1883-1887 թվականներին սովորել է Թիֆլիսի Ներսիսյան դպրոցում, սակայն նյութական ծանր դրության պատճառով 1887 թվականին կիսատ թողնելով ուսումը` աշխատել է Թիֆլիսի հայ եկեղեցական դատարանում, այնուհետև Հայ Հրատարակչական միության գրասենյակում (մինչև 1893 թ.)։ 1893 թվականից աշխատակցել է «Աղբյուր», «Մուրճ», «Հասկեր», «Հորիզոն» գրական պարբերականներին: 1899 թվականին նրա նախաձեռնությամբ Թիֆլիսում ստեղծվել է «Վերնատուն» գրական խմբակը, որի անդամներն էին Ավետիք Իսահակյանը, Դերենիկ Դեմիրճյանը, Լևոն Շանթը, Ղազարոս Աղայանը, Պերճ Պռոշյանը, Նիկոլ Աղբալյանը և ուրիշներ։ Որոշ ընդմիջումներով խմբակը գործել է մինչև 1908թ:

 

Առաջադրանքներ

Продолжить чтение «Կարդում ենք Թումանյան»

Հայոց Լեզու, Մայրենի

Բառարանային հետազոտական աշխատանք

Բացատրական և  հոմանիշների բառարանից (իրենց բացատրություններով)  առանձնացրեք տասը բառորոնք երբևէ չէիք լսել:

 

Հակել- թեքել, ծռել, կախ գցել, տրամադրել
Ճպել- թարթել, ճռալ
Նկել- ընկճել, ենթքրկել, հաղթել, թուլացնել
Չաթել- կցել, միացնել, թափել, ոթել
Պրկել- փնտրել, որոնել, խուզարկել, ման գալ                                                                            Տոչորել- այրել, հրկիզել, պապակեցնել
Քամահարել- քամի անել, քամուն տալ, հողմահարել
Պայլ- իշխան, պարոն
Չուխա- վերարկու
Կղամ- վիշտ, ցավ Продолжить чтение «Բառարանային հետազոտական աշխատանք»

Հայոց Լեզու, Մայրենի

Կետադրական աշխատանք

ա) Միշտ էլ հետաքրքրվել եմ բնության բոլոր արարածներով, և դրանցից որն
էլ պատահել է, փորձել եմ մանրազնին ուսումնասիրել: Մի օր՝ տարիներ առաջ,
ճահճային թռչունների որսի ժամանակ, մի կրիա գտա և բերեցի տուն: Տանը`
պատշգամբի մի անկյունում, նրա համար ստեղծեցի մի հարմար անկյուն` բերելով
խոտեր, ճյուղեր ու հարդ: Ինքնամփոփ ու զգույշ են կրիաները, բայց երբ համոզվում են, որ իրենց որևիցե վտանգ չի սպառնում պատյանից դուրս են հանում
գլուխն ու ոտքերը և քայլում` դանդաղ ու անճոռնի շարժումներ անելով: Փոքր-ինչ
ընտելանալուց հետո նույնիսկ կեր են վերցնում ձեռքիցդ: Սակավապետ ու քչակեր
կենդանիներ են դրանք. շաբաթներով կարող են ոչինչ չուտել, բայց շատ հեշտ են
դիմանու, որովհետև շարժումներ քիչ են անում և էներգիա քիչ է ծախսվում: Ժողովրդական մի հինավուրց ավանդություն, կրիայի դանդաղաշարժությունը բացատրում է նրանով, որ ուր էլ լինի կրիան իր տան մեջ է Продолжить чтение «Կետադրական աշխատանք»